جداسازی یک باکتری با مقاومت دو جانبه بسیار بالا نسبت به اکسی آنیون های سمی تلوریت و کرومات از پساب صنایع دارای کاربرد ویژه در پاک سازی زیستی، سویه KWT2

نویسندگان

چکیده

اکسی آنیون های سمی تلوریت و کرومات به وفور در پساب های صنایعی مانند دباغی، آبه کاری، نساجی و ... دیده می شود که با حلالیت بالا وارد محیط زیست و آب های زیرزمینی می گردد. مواد یاد شده اثرات مخرب بر DNA و گروه های تیولی آنزیم ها داشته و با ایجاد نکروز کبدی، سرطان و ... اثرات زیان آوری بر سلامتی انسان و حیوانات دارد. میکروارگانیسم ها و بالاخص باکتری ها نقش بسیار مهمی در حذف زیستی فلزات داشته و در بیوتکنولوژی کاربرد دارند. هدف این مطالعه جداسازی باکتری های مقاوم از پساب صنایع، تعیین حداقل تراکم متوقف کننده رشد (Minimum Inhibitory Concentration = MIC) و بررسی احیای زیستی در سویه هایی با MIC بالا بود. از 108 سویه جدا شده از پساب های صنعتی ایران، کوکسی گرم مثبت KWT2 توانایی بالایی در حذف اکسی آنیون های سمی تلوریت و کرومات در محدوده وسیعی از عوامل مانند pH (5/5 تا 5/10)، دما (25 تا 40 درجه سانتی گراد)، دور همزن (rpm 200 ـ 150 ـ 100 ـ 50) و تراکم های مختلف اکسی آنیون های تلوریت پتاسیم و کرومات پتاسیم (04/0 تا 1 میلی مولار) تحت شرایط هوازی نشان داد. بیشینه حذف تلوریت در pH5/7، دمای°C35 و دور150 و بیشینه حذف کرومات درpH 8، دمای°C35 و دور 100 به دست آمد. ویژگی های مرفولوژیک، فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و آنالیز فیلوژنتیکی بر مبنای 16S rDNA، نشان داد که سویه KWT2 جزو جنس میکروکوکاسه می باشد. با استفاده از تکنیک اسپکتروفتومتری با معرف های دی اتیل دی تیوکاربامات (λmax 340) و دی فنیل کاربازید (λmax 540) این باکتری در مقایسه با سایر باکتری ها در کمترین زمان بیشترین میزان حذف را نشان داد که این مساله با تکنیک XRD و اسپکتروسکوپی جذب اتمی تایید گردید. سویه KWT2 می تواند در مجامع بین المللی انتخاب مناسبی برای حذف اکسی آنیون های سمی تلوریت و کرومات از محیط زیست باشد.

کلیدواژه‌ها