شناسایی و تخمین جمعیت ماهیان رودخانه نمرود

نویسندگان

چکیده

به منظور شناسایی و تخمین جمعیت ماهیان رودخانه نمرود ، حد فاصل پل نمرود تا کارگاه تکثیر و پرورش تهران قزل ، در خرداد ماه 1383 یک دوره نمونه برداری از ماهیان رودخانه نمرود در ایستگاه ذکر شده با استفاده از دستگاه الکتروشوکر (نوع کوله پشتی) انجام گرفت . نمونه برداری طی یک مرحله و به صورت زیگزاگ در مسیری به طول600 متر صورت پذیرفت و در مجموع 43 قطعه ماهی صید گردید .
نتایج نشان می دهد که ماهیان شناسایی شده شامل 6 گونه می باشند :
ماهی خیاطه (1782 ، Bloch) Alburnoides bipunctatus ، سیاه ماهی ( 1844،Valenciennes) Capoeta aculeata ، سیاه ماهی ( 1842 ، Valenciennes) Capoeta damascina ، ماهی سفید (1758،Linnaeus) Leuciscus cephalus ، سگ ماهی (1934،Derzhavin) Nemacheilus bergianus و قزل آلای رنگین کمان (1792،Walbaum) Oncorhynchus mykiss .
تخمین جمعیت گونه ها نیز با توجه به میزان تراکم هرگونه در نمونه برداری، محاسبه گردیده است .باتوجه به گونه های به دست آمده از ماهیان و موجودات کفزی ، نوع بستر رودخانه ، دما ، سرعت آب و ... استنباط می گردد که منطقه مورد مطالعه طبق تقسیم بندی Holcik-Hensel جزء ناحیه Sub Mountain Zone به حساب آید که شامل مناطق ماهیان زرده ، ماهیان باله بلند و قزل آلا است. ضمناً قزل آلای رنگین کمان از گونه های بومی رودخــانه نمـــرود نمی باشد بلکه از طریق کانال خروجی کارگاه تکثیر و پرورش وارد رودخانه شده است و با توجه به شرایط مناسب محیطی توانسته است در این منطقه زندگی کند.

کلیدواژه‌ها