ارزیابی مدل کیفی آبخوان شهر ری

نویسندگان

چکیده

شهر ری، یکی از، پرجمعیت ترین نقاط کشور بوده و در اقلیمی خشک قرار گرفته است. تامین آب شرب بهداشتی و سالم شهروندان، همواره یکی از دغدغه های مهم مسوولان این شهر می باشد. برای مدیریت منابع آب زیرزمینی، با ابزاری مانند شبیه سازها و یا مدلها، می توان با دقت قابل قبولی، شرایط مشابه آنچه در طبیعت موجود است را، بوجود آورد و به نتایج رضایت بخشی دست یافت. در این نوشتار، از میان آلودگیهای مختلف آب زیرزمینی، نیترات، به دلیل قابلیت انحلال زیاد در آب، جذب کم و نیز پایداری ترکیب آن در آب، به عنوان بهترین شاخص برای نشان دادن آلودگی آب زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل کمی آبخوان شهر ری، با استفاده از کد نرم افزاری PMWIN 5.3 تهیه شد. سپس، اطلاعات نیترات چاههای آب شرب شهرری، از سال 1375 تا سال 1382 جمع آوری و پردازش شدند تا، به فرمت ورودی کد نرم افزاری MT3D تبدیل شوند. مقادیر ضرایب پخشودگی طولی و عرضی، طول پخش، ضریب جذب و غیره واسنجی شده و در نهایت، مدل کیفی آبخوان شهرری تهیه شد. نتایج مدل نشان دهنده آن است که، به علت فقدان شبکه جمع آوری فاضلاب در مرکز شهر، همچنان غلظت نیترات زیاد خواهد بود. در مناطق جنوب غربی شهر ری، به علت تاثیر شبکه فاضلاب، مقدار نیترات آبخوان به کمتر از 30 میلیگرم در لیتر کاهش پیدا خواهد کرد و به تدریج، دامنه کاهش نیترات آبخوان، از سمت غرب و جنوب غربی به سمت مناطق مرکزی شهر گسترش خواهد یافت. در جنوب شرقی، شرق و شمال شرقی شهرری، شاهد افزایش نیترات بوده، همچنین، حرکت تدریجی منحنی حداکثر نیترات آبخوان از مناطق مرکزی به سمت شرق و شمال شرقی شهرری را شاهد خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها