ارزیابی تهدیدها و فرصت های عوامل راهبردی صنعت اکوتوریسم ( مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جاجرود)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناس ارشد ،دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات*(مسئول مکاتبات)

چکیده

            امروزه صنعت گردشگری(توریسم) به عنوان بخش مهم و اصلی در اقتصاد جهانی به شمار می­رود و در بین انواع مختلف گردشگری، طبیعت گردی ابزاری مناسب جهت دستیابی به گردشگری پایدار می­باشد.در این میان منطقه حفاظت شده جاجرود به دلیل برخورداری از چشم اندازهای طبیعی و تنوع زیستی بالا، از پتانسیل­ بالایی برای جذب اکوتوریست برخوردار است.از جمله ارکان توسعه طبیعت گردی پایدار[1]جلب مشارکت مردم اعم از مردم محلی و گردشگران در مراحل مختلف طراحی، برنامه ریزی و اجرا می باشد.بر این اساس در تحقیق پیش رو با هدف بررسی نقاط ضعف و قوت و همچنین تهدیدها و فرصت های ناشی از ایجاد و توسعه صنعت اکوتوریسم در منطقه مورد مطالعه به تحلیل نظرات ارائه شده توسط گردشگران و متخصصان پرداخته شده است.
روش به کار گرفته شده در این تحقیق ماتریس های [2]IFE و EFE[3]  است، در ابتدا پس از انجام بازدیدهای میدانی مکرر کلیه تهدیدها، فرصت­ها، نقاط ضعف و قوت اکوتوریسم در منطقه شناسایی گردید. در مرحله بعد براساس نظر بازدیدکنندگان و کارشناسان به هر عامل ضریب وزنی بین صفر(بی اهمیت) تا یک (بسیار مهم) اختصاص داده شد، سپس امتیاز وزن دار از طریق ضرب امتیاز هر ردیف از عوامل در وزن نرمالیزه برآورد گردید. در پایان جمع امتیازات وزن­دار که میانگین آن 3 می­باشد محاسبه شد. با توجه به این که نمره نهایی هر دو ماتریس کمتر از حد متوسط تعیین شده می­باشد می­توان چنین نتیجه گرفت که صنعت اکوتوریسم در این منطقه از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. لذا ایجاد و توسعه اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده جاجرود و تبدیل این منطقه به یکی از قطب های طبیعت گردی ایران مستلزم به کارگیری مدیریتی یکپارچه براساس عناصر زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی می­باشد. 


 


 

کلیدواژه‌ها