اصلاح زیستی آنتراسن در حوزه آبی جزیره سیری خلیج فارس با رویکرد ایمنی زیستی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال- دانشکده علوم و فنون دریایی *(مسئول مکاتبات)

2 کارشناس ارشد آلودگی و حفاظت محیط زیست دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 دکتری بیوتکنولوژ‍ی دانشگاه USM مالزی

چکیده

حوزه نفتی سیری واقع در خلیج فارس یکی از مناطق چهارگانه عملیات استخراج ، پالایش و انتقال نفت است .این حوزه به لحاظ انجام عملیات یاد شده در معرض بار آلودگی نفتی و هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ایPAHs    می باشد. در این تحقیق میزان PAHs   توسط GCMS  در 8 ایستگاه انتخابی واقع در دو ترانسکت اندازه گیری شد.  با توجه به وجود آنتراسن در بیشتر ایستگاه های تحقیقاتی میکروارگانیسم های تجزیه کننده آنتراسن از رسوبات جداسازی شد. توان تجزیه کنندگی آن ها با استفاده از روش های تعبیه چاهک ، اندازه گیری ذی توده  با محیط کشت اختصاصی و همچنین آنالیز نمونه ها با GC انجام گرفت .
میکروارگانیسم هایی که توان تجزیه زیستی آنتراسن را داشتند، توسط روش های معمول میکروبیولوژیک شناسایی گردیدند، این میکروارگانیسم ها عبارتند از:
Bacillus sp.PGI, Bacillus sp. PGII, Pseudomonas sp PGIII, Staphylococcus sp PGIIII
 

کلیدواژه‌ها