جایگزین نمودن سولفات آهن و آهک هیدراته به جای سیانور سدیم در فوناسیون تفریقی لکان

نویسندگان

چکیده

در حال حاضر در فلوتاسیون تفریقی سرب و روی در کارخانه تغلیظ لکان در مرحله جداسازی سرب جهت بازداشت پیریت و اسفالریت از سیانورسدیم استفاده می شود که تبعات زیست محیطی زیادی در برداشته و برای انسان و دیگر موجودات بسیار خطرناک است، همچنین تهیه این ماده شیمیایی دارای محدودیت های زیادی می باشد و از خارج کشور تهیه می گردد.
در طرح پژوهشی حاضر با جایگزینی سولفات آهن و آهک هیدراته به جای سیانورسدیم، کنسانتره سرب قابل قبول با عیار %58.75 سرب و %13.2 روی حاصل شده و نتایج آزمایشگاهی حاکی از آن است که می توان در مقیاس صنعتی هم این مواد را جایگزین و از مزایای آن بهره مند گردید.

کلیدواژه‌ها