تنوع ، تراکم و پراکنش زئوپلانکتون حوزه جنوبی دریای خزر در زمستان 1384 و مقایسه آن با سال های قبل

نویسندگان

چکیده

این بررسی در 34 ایستگاه در حوزه جنوبی دریای خزر در زمستان 1384 انجام شد و 6 گونه تحت عنوان Acartia clause Arcella sp Brachionus calyciflorus، Foraminiphera sp، Asplanchna sp، A. tonsa و دو گروه از مروپلانکتون Lamelibrenchiata larvea و Cirripedia مشاهده شده اند.
بیش ترین فراوانی زئوپلانکتون در اعماق 5 و 10 متری به ترتیب 35215 و 5230 نمونه در متر مکعب و زی توده 213.813 و 34.301 میلی گرم در متر مکعب بوده است. فراوانی موجودات در عمق 5 متر 6.7 برابر عمق 10 متر و بیش از 7.5 برابر اعماق 20، 50 و 100 متر بوده است. در اعماق 5 و 10 متر جمعیت نوزاد Acartia به ترتیب 3.3 و 2.1 برابر Acartia بوده که در سایر اعماق نیز این روند مشاهده شده است. بیش ترین تراکم 93094 موجود در متر مکعب در ایستگاه 21 عمق 5 متر بوده که 86.1 درصد تراکم را راسته Copepoda تشکیل می داد. گروه های دیگر از فراوانی کم تری برخوردار بوده و برخی تنها در یک ایستگاه مشاهده شده اند.
در سال های 1374 و 1375 به ترتیب 26 و 23 گونه زئوپلانکتون شناسایی شد که بیش ترین تنوع در گروه Cladocera و Copepoda بوده است. 39 گونه در سال 1378 مشاهده شد که Protozoa،Rotatoria و Cladocera از تنوع بیش تری نسبت به سال های قبل برخوردار بودند. در سال 1382 تنوع موجودات به نصف کاهش داشت و 10 گونه شناسایی شد و در سال های 1383 و 1384 به ترتیب 14 و 8 گونه وجود داشت. در بررسی زی توده موجودات روند کاهشی از سال 1374 تا 1383 نیز مشاهده شده است و در سال 1384 جمعیت آنها افزایش داشت به طوری که زی توده موجودات 4.5 برابر بیش تر از سال 1383 بوده است.

کلیدواژه‌ها