بررسی روابط زیست سنجی لاک پشت عقابی ( Eretmochelys imbricate bissa ) در سواحل جزیره قشم

نویسندگان

چکیده

همه ساله جمعیت بزرگی از لاک پشت های دریایی عقابی به منظور تخم گذاری به سواحل ماسه ای جزیره قشم مراجعه می کنند. از آن جا که بیشترین مراجعه این لاک پشت ها در سه ساحل شیب دراز، شیب پویی و شیب چوزی واقع در جنوب این جزیره دیده می شود، بنابراین زیست سنجی لاک پشت های دریایی تخم گذار در این تحقیق مربوط به این سه نقطه ساحلی بوده است. بررسی های میدانی در فاصله زمانی 14 بهمن 1382 تا 14 خرداد 1383 انجام شده است. در کل تعداد 302 لاک پشت عقابی ماده، طی زمان بررسی، برای تخم گذاری به سه ساحل مذکور آمدند که از این میان 129 عدد موفق به تخم گذاری شدند. عمل زیست سنجی به صورت تصادفی بر روی 78 مورد از لاک پشت های مادر انجام شد. پارامترهایی که مورد اندازه گیری قرار گرفتند عبارت از طول خمش کاسه پشی (CCL)، عرض خمش کاسه پشتی (CCW) و وزن لاک پشت مادر پس از تخم گذاری بوده است. بیشترین فراوانی طول خمش، عرض خمش و وزن محاسبه شده به ترتیب در 72 سانتی متر، 68 سانتی متر و در حدود 40 کیلوگرم بوده است. نمودار فراوانی هر 3 پارامتر مذکور از تابعی شبیه به نرمال پیروی می کند.

کلیدواژه‌ها