بررسی آلودگی صوتی کارخانه نساجی بروجرد

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی آلودگی صوتی کارخانه نساجی بروجرد پژوهشی صورت گرفت که در آن تمامی قسمت های کارخانه مورد صداسنجی قرار گرفت. در این تحقیق در سالن های متفاوت کارخانه، تراز فشار صوت در ایستگاه های مشخص اندازه گیری و با مقادیر مجاز پیشنهادی در محیط های صنعتی مقایسه شد. هم چنین تراز فشار صوت کلیه ماشین های مولد صدا در فواصل مختلف اندازه گیری و با استانداردهای مربوطه برای 8 ساعت مواجهه مقایسه گردید. نتایج بررسی نشان داده است که سالن ریسندگی فاز 1 با 97 دسی بل آ، ریسندگی فاز 2 با 90 دسی بل آ، بافندگی فاز 1 با 100 دسی بل آن، بافندگی فاز 2 با 99 دسی بل آ و آهارزنی فاز 2 با 87 دسی بل آ، دارای میانگین تراز فشار صوت بالاتر از حد استاندارد هستند. تراز فشار صوت کلیه ماشین های موجود در ریسندگی و بافندگی فاز 1 و 2 برای 8 ساعت مواجهه بیش از حد مجاز می باشند. میانگین کلی تراز فشار صوت در فضای باز کارخانه و خارج از سالن ها 65 دسی بل آ می باشد که برای محیط صنعتی در طی روز کمتر از حد مجاز (77 دسی بل آ) و قابل قبول می باشد.

کلیدواژه‌ها