جذب و حذف استرونسیوم پایدار و استرونسیوم ( رادیواکتیو ) به کمک جلبک قهوه ای Cystoseiraindica در رفع آلودگی های زیست محیطی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق توانایی زی توده خشک جلبک قهوه ای (Cystoseiraindica) برای جذب استرونسیوم پایدار (8838Sr) و استرونسیوم 90 (9038Sr، رادیواکتیو)، مورد بررسی قرار گرفته است. pH بهینه جذب معادل 9±0.3 بوده و مدت زمان تماس برای جذب 6 ساعت و بیشینه جذب بر اساس رابطه خطی لانگمور برابر با 26.67 mg/g. dry- wt و 10526Bq/g. dry- wt به ترتیب به دست آمد. ثابت سرعت واکنش (b) برای 8838Sr و 9038Sr به ترتیب برابر با 0.017 و 0.00006 به دست آمد. افزایش غلظت و مقدار زی توده موجب حذف بیشتر ایزوتوپ و رادیوایزوتوپ استرونسیوم می شود. ظرفیت جذب پویا (DC) در بهره برداری در ستون جاذب و به صورت جریان پیوسته معادل (V^B= 160.97 mL/g) 14.17 mg/g به دست آمد. ظرفیت جذب زی توده پس از 5 مرتبه فرایند جذب و بازجذبی به کمک کلرید کلسیم، کلرید سدیم، اسید استیک و EDTA بررسی شده و نتایج به دست آمده عدم تغییر در ظرفیت زی جذبی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها