جداسازی و بررسی باکتری های مزوفیل،ترموفیل، بی هوازی احیا کننده سولفات(SRBs) و قارچ های موثر بر پساب خروجی صنایع ریخته گری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج*(مسئول مکاتبات).

2 دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

3 دانشجوی دکتری کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

4 فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی

چکیده

زمینه و هدف: امروزه با توجه به پیشرفت قوانین زیست محیطی و اهمیت پالایش پساب ها، تجزیه و حذف آن ها به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش جداسازی و ارزیابی میکروارگانیسم های هوازی و بی هوازی موثر بر پساب حاوی ترکیبات روغنی می باشد.
روش بررسی: در این پژوهش نمونه ها از پساب واحد ریخته گری مس سرچشمه که حاوی ترکیبات روغنی است جمع آوری گردید و با استفاده از محیط کشت های اختصاصی به جداسازی و ایزوله باکتری های مزوفیل، ترموفیل، احیا کننده سولفات و قارچ ها پرداخته شد. سپس همۀ کلنی ها از لحاظ میزان تولید بیوسورفاکتانت با استفاده از تست های آمیزندگی و اندازه گیری کاهش کشش سطحی در محیط نمکی حداقل (M.S.S) با دستگاه تنسیومتر ارزیابی گردید و در نهایت کلنی هایی که قدرت آمیزندگی بالا (بین5/2 تا 4) و کاهش کشش سطحی بیشتر از 9 میلی نیوتن بر متر را داشتند از لحاظ ایجاد تغییرات در ساختار پساب توسط دستگاه HPLC مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها و نتایج: از میان 104 میکروارگانیسم جدا شده تنها 15 باکتری مزوفیل بیش ترین تغییرات در ساختار پساب را نشان دادند و باکتری های ترموفیل، بی هوازی احیاکننده سولفات و همچنین قارچ ها اثرات ناچیزی را بر روی ساختار پساب داشتند. با توجه به نتایج به دست آمده جهت حذف ترکیبات سنگین و آلی از پساب ها، باکتری های هوازی و مزوفیل باید بیش تر مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


 1. Kadarwati, S., Herlina, L., 2008. Effect of biosurfactant produced by bacillus in only wastewater degradation. Lemigas scientific contributions, Vol. 31, No. 3, pp. 40-46
 2. Shaban, AM., Kamal, MM., Kenawy, N., El Manakhly, H., 2009. Role of interior structure of agro and non-agro materials for industrial wastewater treatment. Jounal of Applied Sciences Research, Vol. 5, No. 8, pp. 978-985
 3. El-Bestawy, E., Hussein, H., Baghdadi, HH., El-Saka, MF., 2005. Comparison between biological and chemical treatment of wastewater containing nitrogen and phosphorus. J and Microbiol Biotechnol,Vol. 32, pp. 195-203
 4. Izanloo, H., Mesdaghinia, A., Nabizadeh, R., Naddafi, K., Nasseri, S., Mahvi, AH., Nazmara, S., 2007. The treatment of wastewater containing crude oil with aerated submerged fixed-film reactor. Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol. 10, No. 17, pp. 2905-2909
 5. Helmy, Q., Kardena, E., Nurachman, Z., Wisjnuprapto., 2010. Application of biosurfactant produced by Azotobacter vinelandii AVO1 for enhanced oil recovery and biodegradation of oil sludge. International Journal of Civil & Environmental Engineering IJCEE, Vol. 10, No. 1, pp. 7-14
 6. Rossmoore, HW., Rossmoore, LA., 1993. MIC in metalworking processes and hydraulic systems. A practical manual on Microbiologically Influenced Corrosion Engineers (NACE), Chapter, 5, pp. 31-40
 7. کارگر، محمد و همکاران، «شناسایی باکتری های مولد بیوسورفکتانت و کاربرد آنها در حذف آلاینده های نفتی»، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، تابستان 1385، دوره هشتم، شماره 2، صفحات 109تا 118
 8. Tabatabaee, A., Mazaheri, M., Noohi, AA., Sajadian, VA., 2005. Isolation of biosurfactant producing bacteria from oil reservoirs. Iranian J Env Health Sci Eng, Vol. 2, No. 1, pp.6-12
 9. Rossmoore, LA., Rossmoore, HW., 1994. Metalworking fluid microbiology. Chapter, 9., pp. 247-271
 10. Chipasa, KB., 2001. Limits of physicochemical treatment of wastewater in the vegetable oil refining industry. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 10, No. 3, pp. 141-147
 11. Matsui, T., Miura, A., Liyama, T., Shinzato, N., Matsuda, H., Furuhashi, K., 2004. Effect of fatty oil dispersion on oil-containing wastewater treatment. Elsevier B.V, pp. 1-4.