مقایسه جنبه های فنی , بهداشتی و اقتصادی سه روش دفع مواد زاید بیمارستانی شامل استریلیزاسیون , سوزاندن و دفن بهداشتی در شهر کرد

نویسندگان

چکیده

نترل مواد زاید جامد به ویژه زباله های سمی و خطرناک که بخشی از آن ها را زباله های بیمارستانی تشکیل می دهند، بسیار مهم است. به دلیل وجود بیماری های عفونی در بیمارستان ها، متنوع بودن و دفع نامطلوب مواد زاید، دارا بودن انواع مختلف باکتری ها و ویروس ها، درجه آلودگی بالا، تولید بو و فقدان انجام آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی دقیق علمی در بیمارستان های شهر کرد، انجام این مطالعه ضرورت دارد. این تحقیق یک پژوهش کاربردی است که برای نخستین بار به مدت 13 ماه با هدف انجام مقایسه جنبه های فنی، بهداشتی و اقتصادی سه روش دفع مواد زاید بیمارستانی شامل استریلیزاسیون، سوزاندن و دفن بهداشتی انجام گرفته است تا بتوان روشی مناسب مبتنی بر زیر ساخت ها و پتانسیل های مرتبط و موجود در شهر کرد ارایه نمود. کل زباله های تولیدی در چهار بیمارستان شهر روزانه 1500 کیلوگرم و زباله های عفونی آن 45 درصد می باشد که جمع آوری آن به بخش خصوصی واگذار گردیده است. با انجام آنالیز فیزیکی و شیمیایی در ده روز میانی هر فصل، درصد مواد تشکیل دهنده، درصد زباله های عفونی و غیر عفونی، چگالی زباله و درجه آلودگی شیرابه به زباله های بیمارستانی تعیین گردید. در آنالیز شیمیایی با استفاده از لوله های گازیاب و پمپ مخصوص، مقدار گازهای خروجی از دودکش دستگاه زباله سوز اندازه گیری و با استاندارهای جهانی مقایسه شد، که بیانگر بالا بودن مقدار این آلاینده ها در خروجی دستگاه زباله سوز بود. از نظر اقتصادی، کلیه هزینه های مربوط به هر دو روش به صورت جداگانه محاسبه گردید. در نهایت پس از انجام بررسی ها و تجزیه و تحلیل نتایج، استفاده از روش گندزدایی و استریلیزاسیون مواد زاید بیمارستانی به عنوان بهترین روش دفع زباله های بیمارستانی در شهرکرد پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها