ارائه مدل ریاضی بر پایه پیش بینی انتشار آلاینده های زیست محیطی در یک نیروگاه نمونه

نویسندگان

چکیده

محصولات ناشی از احتراق سوختهای هیدروکربنی شامل ترکیبات NO، PM، NO2، SO2، O2، H2O، CO، N2 و ... هستند که در میان آن ها ترکیبات NO، CO، CO2، PM، NO2، SO2 به عنوان آلاینده محیط زیست شناخته می شود. این آلاینده ها عامل اصلی آلودگی شهرهای صنعتی و بزرگ هستند. نیروگاه های حرارتی نیز به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده سوخت نقشی عمده در ایجاد این آلودگی دارند. در این مقاله با استفاده از ترمودینامیک احتراق و مدل های مختلف ارایه شده برای تولید آلاینده ها یک مدل برای پیش بینی آلاینده ها در بویلر نیروگاه ها تهیه شده که غلظت آلاینده های NO، CO، SO2، CO2 را پیش بینی می کند. با استفاده از این مدل از حجم زیاد محاسبات کاسته شده و برای هر نوع سوخت هیدروکربنی که در بویلرها مورد استفاده قرار می گیرد غلظت آلاینده ها نیز به دست می آید. در نهایت مقادیر پیش بینی با مقادیر عملی اندازه گیری شده در بولیر نیروگاه حرارتی تبریز مقایسه شده و تطابق خوبی بین مقادیر نظری و عملی برقرار است.

کلیدواژه‌ها