مقدمه ای بر ژئوپلیتیک زیست محیطی

نویسندگان

چکیده

محققان و سیاست گذاران در سال های اخیر به سمت ژئوپلتیک زیست محیطی ناظر بر رفتارهای سیاسی روی آورده اند.
امروزه، منافع مشترک کشورها به صورت فزاینده ای وابسته به همکاری جمعی دولت ها و ملت ها در ارتباط با حفاظت از اکوسیستم کره زمین می باشد. در این میان، مسایل ژئوپلتیک زیست محیطی به دلیل ویژگی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ...، جلوه ویژه ای از تعامل منافع مشترک کشورها را به نمایش می گذارد.
از این رو، در جهان کنونی تعدادی از ملت ها صرف نظر از نظام حکومتی و درجه توسعه اقتصادی، تمایل و آمادگی زیادی در جهت تدوین و تصویب مقررات زیست محیطی به صورت منطقه ای و بین المللی از خود نشان می دهند. زیرا رابطه محیط زیست با مسایل امنیت و توسعه و منافع ملی دولت ها پذیرفته شده است.
بنابراین، بهتر است دولت ها نیز برنامه ها و سیاست های خود را به منظور حل و فصل منازعات ژئوپلتیکی منطقه ای و بین المللی بر این اساس طرح و اجرا نمایند.

کلیدواژه‌ها