مدلسازی تئوری گسترش عرضی جریان چگالی سه بعدی حاوی ذرات در حالتهای غیر دائم

نویسندگان

چکیده

یکی از پدیده هایی که در پخش و گسترش آلودگی های به صورت محلول یا ذرات معلق نقش مهمی را ایفا می کند، جریان چگالی یا ثقلی می باشد، لذا شناخت رفتار آن در پیش بینی و کنترل پخش آلودگی ها اهمیت بسزایی دارد. در این تحقیق، با توجه به آزمایشات تجربی انجام شده، گسترش عرضی جریان چگالی حاوی ذرات (turbidity current) در حالت سه بعدی، مغشوش و غیردایم در قالب ارایه قوانین مربوطه بصورت یک شکل کلی بدون بعد مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت مدلی تئوری ارایه می شود. عرض جریان، b، و موقعیت نوک دماغه پیشانی نسبت به ورودی، x، نسبت به مقیاس طولی شناوری اولیه، بدون بعد شده اند و نیز زمان متناظر با، b، و، x، نسبت به مقیاس زمانی شناوری اولیه، بدون بعد می شود. نتایج نشان می دهد، در منحنی های عرض بدون بعد بر حسب طول بدون بعد و همچنین در منحنی های عرض بدون بعد بر حسب زمان بدون بعد دو ناحیه R1 و R2 قابل تشخیص است و این امر حاکی از آن است که در این دو ناحیه، مقدار و نوع نیروهایی که با هم در تعادل هستند متفاوتند. در ناحیه R1 نرخ رشد عرض جریان کمتر از ناحیه R2 می باشد، بطوریکه عرض جریان در ناحیه R1 و R2 به ترتیب، متناسب با X0.25 و X1.2 می باشد.

کلیدواژه‌ها