مدیریت مواد زائد جامد صنعتی در مجتمع پتروشیمی بندر امام

نویسندگان

چکیده

مجتمع پتروشیمی بندر امام، به عنوان بزرگترین مجتمع پتروشیمی کشور و یکی از پیشگامان رعایت مسایل زیست محیطی اقدامات مفید و جامعی را در زمینه مدیریت مواد زاید صنعتی به انجام رسانیده است. هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی وضعیت فعلی مدیریت مواد زاید صنعتی و ارایه راهکارهای عملی برای بهینه سازی مدیریت مواد زاید جامد و نیمه جامد صنعتی این مجتمع بوده است. در این پژوهش، کلیه مواد زاید تولیدی مجتمع از لحاظ کمی و کیفی، بررسی و راهکارهای اجرایی برای مدیریت صحیح هر یک از آنها ارایه شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان می دهد که سالانه مقدار قابل توجهی (65000 تن) از انواع مواد زاید صنعتی در این مجتمع تولید می شود که، در حدود 70 درصد آن، جزء ضایعات ویژه بوده و می بایست با در نظر گرفتن تمهیدات خاص، دفع شوند. بیشترین میزان مواد زاید تولیدی در مجتمع، به ترتیب مربوط به انواع لجن (26000 تن در سال)، انواع روغن (15700 تن در سال) و ضایعات پلیمری (14000 تن در سال) است. با اعمال مدیریت نوین مواد زاید جامد در مجتمع، در حال حاضر حدود 58 درصد زایدات صنعتی قابل فروش بوده و تنها، حدود 42 درصد از آن، به سایر روشها دفع می شود. با اجرای صحیح مراحل مختلف مدیریت نوین مواد زاید صنعتی در سطح مجتمع، ضمن امکان کاهش میزان زایدات صنعتی، می توان خسارات وارده به محیط زیست را، به میزان قابل توجهی کاهش داد.

کلیدواژه‌ها