بررسی مقایسه ای نقش موانع فیزیکی و بیولوژیک در کاهش آلودگی صوتی حدفاصل پارک جنگلی نور تا پارک جنگلی سی سنگان ، نور ، ایران

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش میزان کاهش صدا توسط موانع فیزیکی و بیولوژیک در پنج ایستگاه انتخاب شده بررسی و با ایستگاه شاهد مقایسه شد. این موانع شامل پوشش پهن برگ، پوشش سوزنی برگ، دیواره صاف فاقد تخلخل، دیواره متخلخل و فنس همراه پوشش گیاهی بود. ایستگاه شاهد یک زمین باز و فاقد مانع بود. نتایج نشان دادند که دیواره صاف موثرترین مانع در کاهش صدا می باشد در صورتی که دیواره متخلخل کمترین تاثیر را در کاهش صدا دارد. همچنین فاصله ای که در آن میزان صدا به حد استاندارد 60 دسی بل- استاندارد میزان صدا در مناطق تجاری- مسکونی در روز- می رسید برای ایستگاه شاهد و دیواره متخلخل 80 متر از کنار جاده و برای دیواره صاف و فاقد تخلخل 40 متر و برای سایر ایستگاه ها 60 متر بود.

کلیدواژه‌ها