پیش بینی مدلهای عددی از حرکت لکه نفتی در خلیج فارس

نویسندگان

چکیده

در این نوشتار، مدلهای عددی پیش بینی حرکت لکه نفت ناشی از ریزش اتفاقی در خلیج فارس که در داخل و خارج از کشور مطالعه شده است، بررسی می شود. معادلات حاکم بر حرکت لکه نفت، معادلات ناویراستوکس، پیوستگی و معادله انتقال غلظت است و سایر معادلات حاکم بر فرآیندهای موثر بر حرکت و خواص نفت بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که پارامترهای اصلی موثر در معادله انتقال، ترم تعادل جرمی (منبع چشمه و چاه) و ضرائب پخش افقی و عمودی بوده و در معادله تبخیر، پارامترهای فشار بخار نفت و ضریب انتقال جرم و در معادله پخش عمودی، پارامترهای ارتفاع موج و خواص نفت (چگالی و ویسکوزیته) دارای اهمیت است. اعداد بدون بعد به کار رفته در معادلات ضریب انتقال تبخیر، و پخش عمودی غلظت به ترتیب عدد اشمیت و عدد ریچارد سون است. با توجه به مطالعات انجام شده، مدل ایده آل سه بعدی جهت پیش بینی حرکت لکه نفت و لکه میعانات گازی در خلیج فارس پیشنهاد می گردد که، نتایج اولیه مدل با توجه به تئوریهای معتبر و سایر مطالعات در توافق بوده است. مقادیر و جهت ذرات نفت و میعانات گازی در ترازهای مختلف طی 55 ساعت بررسی شده است. در مدل سه بعدی، از تقریب بوسینسک و معادلات لیپس استفاده شده است و تقریب هیدروستاتیک بکار نرفته است. جهت بررسی میدان جریان از روش اویلری که در آن سرعت سیال در هر نقطه در سیال در هر زمان تعیین می شود، استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها