بررسی اثرات دما بر قابلیت تخمه گشایی و ارزش غذایی ناپلیوس آرتمیای ارومیه (Artemia urmiana)

نویسندگان

چکیده

در این نوشتار قابلیت تخمه گشایی و ارزش غذایی ناپلیوس آرتمیای ارومیه و اثر دما بر این فاکتورها بررسی شد. آزمایشات با دو سطح دمای 25 و 30 درجه سانتی گراد، در سه تکرار و به صورت طرح بلوک های کاملا تصادفی انجام گرفت. قابلیت تخمه گشایی سیست ها در این دماها طبق روش استاندارد تعیین شد. ناپلیوس های لازم جهت انجام آزمایشات مشخص کردن ترکیبات شیمیایی بدن در مخازن پنج لیتری کشت و پس از 24 ساعت برداشت شدند. میزان وزن خشک، پروتئین، چربی، خاکستر، کربوهیدرات، انرژی و ترکیب اسیدهای چرب ناپلیوس ها در هر یک از این دماها، سنجیده و مقدار وزن خشک انفرادی ناپلیوس ها و ترکیب زیست- شیمایی انفرادی بدن ناپلیوس به دست آمد. نتایج نشان داد که، درصد و کارآیی تخمه گشایی با افزایش دما افزایش یافته که در مورد درصد تخمه گشایی این افزایش معنی دار بود (P<0.05). مقدار ارزش غذایی ناپلیوسها نیز در بیشتر موارد با افزایش دما کاهش یافت. ولی این اختلافات جزیی بوده و از نظر آماری معنی دار نبوده است (P>0.05). در پایان، با توجه به نتایج به دست آمده، دمای 30 درجه سانتی گراد برای تخمه گشایی سیست ها پیشنهاد می شد، که تحت این شرایط، ضمن آنکه قابلیت تخمه گشایی سیست ها افزایش می یابد، ارزش غذایی ناپلیوس ها نیز حفظ می شود.

کلیدواژه‌ها