شناسایی و ارزیابی خطرات موجود یا بالقوه در یک شرکت تولیدی با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغل

نویسندگان

چکیده

هر روز در محیط های کار رویدادهای متعددی رخ می دهند که باعث مرگ و آسیب می شوند. این حوادث، اغلب به علت عدم شناسایی خطرات بالقوه و آموزش صحیح کارگران اتفاق می افتد. از این رو، شناسایی و ارزیابی خطرات محیط کار، می توان از بسیاری از حوادث پیشگیری کرد. و عدد ریسک آنها را محاسبه و کنترل های مورد نیاز را ارایه داد. روش JSA به صورت سیستماتیک، جهت شناسایی خطرات و ارزیابی ریسکهای آنها به منظور ارایه اقدامات کنترلی مناسب است. در این روش، هر مرحله از شغل به دقت بررسی می شود، خطرات بالقوه هر مرحله شناسایی و ارزیابی شده و بهتریه راه حل کنترل جهت حذف یا کاهش خطرات، ارایه می شود. در این تحقیق که، در یک شرکت تولیدی انجام شد با استفاده از روش JSA، 45 خطر شناسایی و ارزیابی شدند که از آنها 14 مورد غیر قابل قبول، 28 مورد نامناسب و 3 مورد قابل قبول با تجدیدنظر بود. برای حذف یا کاهش سطح ریسک هر کدام از این خطرات، راه حلهای کنترلی پیشنهاد شد که مهمترین راه حلهای کنترلی ارایه شده، آموزش کارگران، بالا بردن سطح آگاهی آنها از خطرات و نظارت مستمر بر کار آنها است.

کلیدواژه‌ها