تعیین LC50 کلرید کبالت در ماهی کپور معمولی (Carpio Cyprinus)

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، سمیت حاد فلز سنگین کبالت روی ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) در شرایط آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال 1384 مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها، به روش استاندارد O.E.C.D طی 96 ساعت انجام شد. ماهی ها، به طور تصادفی به 8 گروه 10 تایی تقسیم شدند. میانگین طولی و وزنی ماهی ها به ترتیب 9±1.5 سانتی متر و 10.125±2.19 گرم بود. یک گروه به عنوان گروه شاهد و 7 گروه تحت تیمار در معرض غلظتهای 50، 100، 200، 300، 400، 500 و 600 میلی گرم در لیتر کلرید کبالت قرار گرفتند. کلیه پارامترهای مهم فیزیکی، شیمیایی و فیزیکوشیمیایی آب نظیر pH، اکسیژن محلول، سختی، درجه حرارت، EC، قلیائیت، فسفات، نیترات و نیتریت اندازه گیری شد. آزمایش ها با هفت تیمار و دو تکرار در هر تیمار انجام شد. داده ها با استفاده از برنامه نرم افزاری SPSS و روش تحلیل آماری Probit Analysis مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقدار 96LC50 ساعته کلرید کبالت برای ماهی کپور معمولی، در دو تکرار اول و دوم به ترتیب 328 و 327 میلی گرم در لیتر بدست آمد. بطور کلی، افزون مواد شیمیایی به نفت خام و آب های تزریقی، سبب افزایش خاصیت ژنوتوکسیک و سمی می شود. نظر به اینکه، 800 تا 1200 بشکه در روز، آب حاوی مواد شیمایی مذکور و مواد شیمیایی دیگر که جهت اهداف ویژه به آب تزریقی افزوده می گردد، به محیط زیست دریای خلیج فارس تخلیه می شوند، امید است که با تولید و جایگزین کردن ترکیبات دیگر با اثرات ژنوتوکسیک و خاصیت سمی کمتر و متناسب با ترکیب نفت منطقه سیری، گام بزرگی در حفظت سلامت محیط زیست خلیج فارس و حفظ تنوع زیستی این اکوسیستم پهناور برداشته شود.

کلیدواژه‌ها