شناسایی عوامل موثر بر تعیین تراکم کروم شش ظرفیتی با استفاده از طرح آزمایش ها به روش تاگوچی

نویسندگان

چکیده

ترکیبات کروم شش ظرفیتی، یکی از عوامل شناخته شده ایجاد سرطان در دستگاه تنفسی هستند که، مواجهه با آن، در بسیاری از عملیات صنعتی نظیر آبکاری، جوشکاری، تولید فولاد و تولید و به کارگیری رنگ، سلامت نیروهای کار را به خطر می اندازد، که خوشبختانه، در سالهای اخیر، تا حد بسیاری از آستانه مجاز مواجهه با آن کاسته شده است. اهمیت موضوع و گسترش آن در شرایط غیر بهداشتی حاکم بر بعضی از محیط های کار موجب شده تا، تعیین مقدار انتشار و مواجهه با آلودگی هوا به این عامل از جنبه های مختلف بهداشتی، کنترلی، و قانونی از اهمیت ویژه ای برخوردار شود. به همین منظور، اثر عواملی شامل هد نمونه برداری، مدت نگهداری نمونه تا زمان استخراج، و ارتفاع نمونه برداری، در تعیین تراکم کروم با استفاده از مدل آماری تاگوچی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل، گویای آن است که، تراکم کروم در نمونه های جمع آوری شده توسط هد روبسته، بیشتر از هد روباز (P<0.05)، در استخراج بلافاصله، بیشتر از استخراج پس از 24 ساعت (P<0.001)، در نمونه های 30 دقیقه ای بالاتر از 180 دقیقه ای (P<0.001)، و در ارتفاع 35 سانتیمتر، بیش از مقدار بدست آمده در ارتفاع 50 سانتیمتر است (P<0.001). با توجه به یافته ها، بهتر آن است که، جمع آوری و استخراج نمونه ها در کوتاهترین زمان ممکن توسط هد روبسته و در ارتفاع 35 سانتیمتر از چشمه تولید آلودگی صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها