تحلیل و ارزیابی اثر گذاری سیستم توربوشارژ بر مصرف سوخت و میزان آلاینده های خروجی اتوبوسهای گاز سوز نمونه منتخب «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران»

نویسندگان

چکیده

براساس مطالعات انجام شده سهم خودروها در انتشار آلاینده ها در حدود %70 است و این سهم نیز عمدتا ناشی از سوخت های فسیلی است. با توجه به مشکلات روزافزون آلودگی هوا و عواقب زیست محیطی آن به دلیل استفاده از سوخت های دودزا (گازوئیل و بنزین و...) که حجم عمده ای از این آلودگی توسط وسایل نقلیه شخصی یا عمومی تولید می گردد، استفاده از سوخت گاز طبیعی به دلیل تولید حداقل گازهای آلوده کننده در صدر اولویت های دولتها از جمله کشور ایران جهت جایگزین نمودن این سوخت با دیگر سوخت های موجود در وسایل نقلیه قرار دارد. در این راستا، لازم است تحقیقاتی در جهت بهینه سازی فناوری گازسوز نمودن خودروها انجام گیرد که یکی از جنبه های تحقیقاتی، تاثیر توربوشارژ بر میزان آلایندگی و مصرف سوخت خودروهای گازسوز است. در این تحقیق سعی شده است تاثیر توربوشارژ در میزان آلاینده ها و مصرف سوخت اتوبوس گازسوز 355 (یکی از اتوبوسهای گازسوز شرکت واحد) به کمک داده های آزمایشگاهی و تحلیلهای آماری بررسی شود. در این پژوهش با الهام از نتایج و داده های آزمایشگاهی موجود، ابتدا توان مناسبی با توجه به تاثیر نوع توروشارژ بر روی اتوبوس گازسوز 355 که به عنوان اتوبوس مبنا جهت آزمایش در نظر گرفته شده است؛ انتخاب شد و سپس میزان آلاینده ها که ابتدا با استفاده از اصول و مقادیر پایه ترمودینامیک و احتراق محاسبه شده، مقایسه گردید و در مرحله بعدی این مقادیر با میزان استاندارد آلایندگی EURO2 اروپا- که میزان آلاینده های استاندارد از آزمایش بر روی اتوبوس گازسوز اسکانیا که موفق به کسب استاندارد آلایندگی EURO2 اروپا شده است، لحاظ گردیده مقایسه شده و در نهایت توربوشارژی که بیشترین تاثیر را جهت سازگاری با این استاندارد و حداقل سازی آلاینده ها و مصرف سوخت داشته است؛ به عنوان توربوشارژ منتخب معرفی می شود که در این پروژه تحقیقی، توربوشارژ Garrett مدل Gt37 بهترین توربوشارژ سازگار با این اتوبوس گازسوز چه از لحاظ قدرت و چه از لحاظ تاثیر بر میزان آلاینده ها و مصرف سوخت معرفی می شود.

کلیدواژه‌ها