کمینه سازی لجن تولیدی در تصفیه خانه های فاضلاب به روش لجن فعال با بهینه سازی پارامترهای تصفیه

نویسندگان

چکیده

به طور کلی چالش های زیست محیطی در زمینه تصفیه فاضلاب به ویژه سیستم لجن فعال (Activated Sludge System) وجود دارد که برای رفع آن می بایست مطالعات کاربردی انجام گیرد. این چالش ها اغلب در زمینه تولید و دفع لجن مازاد (Excess Sludge) تولیدی از تصفیه خانه های فاضلاب با سیتسم لجن فعال به وسیله بهینه سازی پارامترهای تصفیه فاضلاب است. بدین منظور در آزمایشگاه پایلوتی راه اندازه شد و فاضلاب آن از تصفیه خانه شهرک قدس تامین سپس از نمونه گیری ها و آزمایش های لازم نتایج قابل توجهی حاصل شد. به طوری که لجن تولیدی با افزایش غلظت اکسیژن محلول در مایع مخلوط کاهش می یابد و همچنین کاهش بار لجن وارده به حوض هواده کاهش تولید لجن را در پی دارد. افزایش اکسیژن محلول در حوضچه هواده و تاثیر آن در تولید لجن در نسبت های مختلف F/M که نشان دهنده بارگذاری های مختلف لجن بود، نشان از کاهش لجن تولیدی داد. در بار لجن 0.41، mg MLVSS/mg BOD5 با افزایش غلظت اکسیژن از 2 تا 5 mg/l، مقدار مواد جامد موجود در حوض هواده تا حدود %28 کاهش یافت. تاثیر بارگذاری مختلف لجن بر روی لجن تولیدی در غلظت ثابت اکسیژن در نمودار زیر بررسی شده است. در این نمودار ملاحظه می شود که کاهش لجن تولیدی به ازای غلظت اکسیژن محلول 5.4mg/l به ازای کاهش بارگذاری لجن از 4 تا 0.1 mg MLVSS/mg BOD5 به اندازه حدود %33 است. در خاتمه یک مدل ریاضی رگراسیونی برای شبیه سازی توده های لجن و تاثیر پارامترهای مذکور مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها