بررسی اثر نیکل بر پارامترهای رشد و میزان کلروفیل در دو نوع کلزا ( Brassica napus L )

نویسندگان

چکیده

نیکل به عنوان یکی از فلزات سنگین، دارای اثرات سمی زیادی در گیاهان مختلف بوده که از جنبه های مختلف فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، مولکولی، سلولی و ژنتیکی در حال بررسی است. در این پژوهش اثر سمی تیمارهای متفاوت NiCl2 بر روی برخی از فعالیتهای فیزیولوژیکی دو نوع کلزا (Brassica napus L.) از جمله پارامترهای رشد در اندام هوایی و ریشه و میزان کلروفیل در برگها (با غلظت های 0، 100، 300 و 500 میکرومولار) در شرایط گلخانه ای در دو نوع PF دو صفر و 401Hyola مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان دادند که با افزایش غلظت نیکل، سطح برگها، وزن تر ریشه و اندام هوایی، وزن خشک ریشه و اندام هوایی، طول ریشه و طول اندام هوایی و همچنین میزان کلروفیل، کاهش یافت. که این کاهش در بیشتر پارامترهای فوق الذکر مورد سنجش در نوع PF بیشتر از Hyola بود. نتایج حاصل از پارامترهای بررسی شده در هر دو نوع تفاوت معنی داری را در سطح ارقام P<0.01 و P<0.05 نشان دادند. یکی از ساز و کارهای بیوشیمیایی موثر در خصوص آنالیزهای رشد بر پاسخ متفاوت هر نوع نسبت به تنش فلز سنگین نیکل را می توان به تفاوت آنها از نظر میزان اثر سمی نیکل در این ارقام نسبت داد. به نظر می رسد تنش فلز سنگین در گیاه قادر به مهار بیوسنتز کلروفیل و تجزیه زیستی آن در نوع های مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها