حذف فلزات سنگین ( Cr ( VI) ، Pb ( II ) ، Cd ( II ) از محلولهای آبی ، توسط کربن اکتیو تهیه شده از ضایعات کشاورزی ( سبوس برنج ، سبوس گندم ، کاه )

نویسندگان

چکیده

تصفیه آب از فلزات سمی یکی از مشکلات عمومی جهان امروزی است. در این مطالعه فلزات سنگین Cr6+، Pb2+، Cd2+ از محلولهای آبی با بکار بردن کربن فعال شده از سبوس برنج و سبوس گندم و کاه تهیه شده بود انجام شد. دو سری آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. در اولین سری ناپیوسته (Batch) بود، پیدا کردن ایزوترم های جذب که فرایند جذب از آنها تبعیت می کنند مطالعه شد. مهمترین این ایزوترم ها، ایزوترم فرندلیچ و ایزوترم لانگمویر بودند که مورد بررسی قرار گرفت. در دومین سری آزمایشها که ستونی (پیوسته) بوده، هدف پیدا کردن شرایط بهینه جذب در pH و دما و غلظت های اولیه مختلف بود. آزمایشها نشان دادند که، جذب فلزات فوق با افزایش دما کاهش پیدا می کنند. همچنین با افزایش pH از 5 به بعد برای کادمیم و سرب و 3 به بعد برای کروم جذب کاهش پیدا می کند. همچنین با افزایش غلظت اولیه میزان جذب هم کاهش پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها