بررسی وضعیت کیفی منابع تامین و شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر زنجان از نظر خورندگی و تشکیل رسوب در سال 1383

نویسندگان

چکیده

آب سرچشمه حیات و منشا زندگی است و به اندازه کافی و کیفیت مطلوب برای ادامه حیات بشر ضروری است. یکی از عواملی که در ارزیابی کیفیت آب باید مدنظر قرار گیرد، مساله خورندگی و رسوب گذاری آب است. خوردگی باعث از بین رفتن تدریجی بخشی از فلز یا ماده در تماس با آب شده و رسوب گذاری منجر به ایجاد رسوب در لوله ها و کاهش ظرفیت انتقال آن می گردد. این تحقیق به منظور بررسی وضعیت کیفی منابع تامین و شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر زنجام از نظر خورندگی و رسوب گذاری به صورت مطالعه توصیفی- مقطعی در فصل های پاییز، زمستان و بهار با انجام نمونه برداری از چاه ها، مخازن و نقاط مختلف شبکه توزیع به تعداد 127 صورت گرفت.
نمونه برداری از شبکه توزیع به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انجام گردید. جهت تعیین شاخص های اشباع لانژلیه و رایزنر پارامترهای دما، pH، قلیاییت، سختی کلسیم و هدایت الکتریکی نمونه های آب مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین کلی شاخص های اشباع لانژلیه و رایزند برای آب شهر به ترتیب -0.08 و 7.27 است. همچنین نتایج نشان می دهد که 53.51 درصد از نمونه ها خورنده و 7.45 درصد نیز رسوب گذار می باشند.

کلیدواژه‌ها