بررسی جنبه های خاص مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان های غیر دانشگاهی شهر رشت

نویسندگان

چکیده

زباله های بیمارستانی دارای مقادیر زیادی زباله های خطرناک است، که برای سلامت انسان، جانوران، گیاهان و محیط زیست زیان آور است. هدف از این پژوهش بررسی مقدار تولید مواد زائد جامد در بیمارستانهای خصوصی شهر رشت و نحوه مدیریت آنها بوده تا در ضمن این پژوهش، نقاط قوت و ضعف روند مدیریت آنها مشخص شده تا با ایجاد تغییراتی در روند مدیریت آنها بتوان وضعیت زباله های بیمارستانی را ساماندهی کرد. با توجه به این امر از بین 6 بیمارستان خصوصی شهر رشت پس از نمونه گیری تصادفی، 4 بیمارستان انتخاب شد. برای تحقق اهداف این تحقیق، اطلاعات تلازم از دو روش بدست آمد. روش اول تکمیل پرسشنامه طراحی شده به منظور رسیدن به اهداف تحقیق و آنالیز آماری اطلاعات بدست آمده بود و روش دوم که بصورت عملی صورت گرفت، مقدار زباله های تولیدی در هر کدام از بیمارستانها به مدت 6 روز در زمستان 83 و 6 روز در تابستان 84 مورد توزین قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که جمع میانگین کل زباله تولیدی در بیمارستانهای مورد مطالعه 1197.19 کیلوگرم در شابنه روز است که از این مقدار 34.68 درصد مربوط به زباله های عفونی، 63.18 درصد زباله های شبه خانگی، 1.12 درصد زباله های نوک تیز و برنده، 1.02 درصد زباله پاتولوژیک (بافت، جفت و...) می باشد. و سرانه آن 3.142 کیلوگرم به ازای هر تخت فعال در شبانه روز 4.482 کیلوگرم به ازای هر بیمار بستری در شبانه روز می باشد. با توجه به تنوع و حجم زیاد زباله های بیمارستانی بویژه مواد زاید عفونی، نظارت دقیق و مستمر بر نحوه مدیریت آنها برای حفظ و افزایش سلامت بیماران، کارکنان، و سایر افراد جامعه ضروری خواهد بود.

کلیدواژه‌ها