ارزیابی آلودگی صدا در مدارس بخش مرکزی شهرستان کرج

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی وضعیت آلودگی صدا در مدارس شهری، پژوهشی در سال 1383 در مدارس بخش مرکزی شهرستان کرج انجام شد، و نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که، حدود معیار ترجیحی آلودگی صدا (PNC) و تراز معادل فشار صوت سی دقیقه ای (Leq30min) داخل کلاس ها بدلیل تراکم دانش آموزان، فرسودگی ساختمان مدارس، استقرار مدارس در محلهای شلوغ و پرترافیک نظیر حاشیه بزرگراهها و خیابانهای اصلی، همجواری با مدارس دیگر در مجتمع های آموزشی، فعالیت های ساختمانی همسایه و نیز فقدان مکان اختصاصی مناسب برای ساعات زنگ ورزش بترتیب با میانگین 55.6dB و 51.8dBA بالاتر از حدود استاندارد پیشنهادی مرکز تحقیقات مسکن با حداکثر تراز 35 دسی بل برای هر دو شاخص (1) است. براساس این تحقیق، آلودگی صوتی مدارس غیرانتفاعی، بدلیل جمعیت کم دانش آموزان، نو بودن آنها و نیز اجاره سالن اختصاصی برای زنگ ورزش دانش آموزان در خارج از مدرسه با 4dBA تراز پایین تر، در وضعیت بهتری از مدارس دولتی هستند. همچنین، براساس نظرخواهی انجام شده از معلمان، 32 درصد از آنان از بین جنبه های رفاهی آلودگی زیاد صدا را مشکل اصلی خود هنگام تدریس در مدارس اعلام نموده و 47 درصد وضعیت شنیداری کلاسهای درس را محرک و آزاردهنده ارزیابی نموده اند.

کلیدواژه‌ها