بررسی روشهای تصفیه پساب صنایع تولید ورق قلع اندود و گالوانیزه

نویسندگان

چکیده

ه منظور بررسی روش تصفیه مناسب فاضلاب صنایع تولید ورق قلع اندود و گالوانیزه، کمیت و کیفیت فاضلاب این صنایع مورد مطالعه قرار گرفت. این مطالعه نشان داد که فاضلاب صنایع نامبرده حاوی فلزات سنگین کروم، آهن و قلع به ترتیب با غلظت های 1176.47، 130 و 11 میلی گرم در لیتر با pH=11 می باشد. همچنین براساس مطالعات انجام گرفته، روش ترسیب شیمیایی و انعقاد و لخته سازی با ماده احیاکننده بی سولفیت سدیم، مواد کمک منعقد کننده کلرور فریک و آهک روش مناسبی جهت تصفیه این گونه پسابها است. براساس نتایج حاصل از این تحقیق:
• بی سولفیت سدیم با غلظت های بهینه 50 و 3120 میلی گرم در لیتر قادر به حذف در حدود 99% فلز کروم از پساب اسیدکرومیک و دی کرومات سدیم می باشد.
• ماده منعقد کننده کلرور فریک با غلظت بهینه 5 میلی گرم در لیتر قادر به حذف 90.86%، 98.26% و 99.73% فلزات سنگین کروم، آهن و قلع از این پسابها می باشد.
• کمک منعقد کننده آهک با غلظت بهینه 2.5 میلی گرم در لیتر سبب کاهش غلظت کلرور فریک مصرفی تا 3 میلی گرم در لیتر شده و در این حالت 97.11% فلزات سنگین آهن، کروم و قلع از این پسابها حذف می گردد.
بنابراین مشاهده می شود که، ماده منعقد کننده کلرور فریک به دلیل بالاترین درصد حذف فلزات سنگین و پایین ترین حجم لجن تولید شده بهترین ماده منعقد کننده برای این پسابها بوده و به کمک منعقد کننده آهک به همراه کلرور فریک از کارایی خوبی جهت حذف فلزات سنگین برخوردار است.

کلیدواژه‌ها