مطالعه حذف ماده رنگزای زرد قلیایی 2 موجود در آبهای آلوده به روش انعقاد الکتریکی در یک راکتور غیرپیوسته

نویسندگان

چکیده

روزانه میلیونها لیتر از پسابهای رنگی توسط صنایع رنگرزی و کارخانه های تولید رنگدانه ها تولید می شود. هر لیتر از این پسابها می تواند حاوی بیش از 20 گرم از رنگدانه ها و حد واسطهایی باشد که باعث بروز مسایل زیست محیطی می شوند. از جمله فرآیندهایی که در سالهایی اخیر به طور گسترده در تصفیه پسابهای صنایع نساجی مورد استفاده قرار گرفته است، فرایند انعقاد الکتریکی است. ماده رنگزای زرد قلیایی 2 یکی از مهمترین مواد رنگزای مورد استفاده در صنایع رنگزی برای تهیه الیاف زرد رنگ می باشد، بدین جهت در این کار پژوهشی، حذف این ماده رنگزا از آبهای آلوده به روش انعقاد الکتریکی مورد بررسی قرار گرفت و نقش چند عامل موثر در فرآیند حذف نظیر دانستیه جریان الکتریکی، فاصله الکترودها از هم، مدت زمان الکترولیز، سطح الکترودها، نقش افزایش الکترولیت و اثر غلظت ماده رنگی مطالعه شد.
شواهد اسپکتروسکوپی و نتایج حاصل از آزمایشها نشان دادند که برای 200ml محلول رنگی حاوی زرد قلیایی 2 طی فرایند انعقاد الکتریکی بوسیله یک راکتور الکتروشیمیایی ساده غیرپیوسته در شرایط دانستیه جریان 6A/m2، 211، سطح الکترودها 5cm2، 37، فاصله الکترودها 3cm، غلظت الکترولیت 10g/l، مدت زمان الکترولیز 11 دقیقه، در محدوده غلظتی 20 تا 100ppm از ماده رنگی بیش از 90% از ماده آلاینده رنگی محلول حذف می شود.

کلیدواژه‌ها