بررسی فلور دیاتومه ای رودخانه جاجرود

نویسندگان

چکیده

دیاتومه ها بخش اعظم فلور جلبکی اکوسیستم های آبی هستند. این مطالعه در رودخانه جاجرود به طول 140 کیلومتر از خرداد ماه 1383 تا اردیبهشت ماه 1384 انجام شده است. نمونه برداری به طور ماهیانه از 6 ایستگاه انجام شد. عوامل فیزیکی نظیر DO و EC در محل و عوامل شیمیایی نظیر BOD و COD در آزمایشگاه اندازه گیری شدند. دیاتومه های اپی لیتیک از کوادراتی به مساحت 25cm2 از سطح سنگ تراشیده شدند. دیاتومه های اپی پلیک از سطحی به مساحت 16cm2 از سطح رسوب و دیاتومه های اپی فیتیک از سطح مشخصی از گونه های جنس میکروسپورا و کلادوفورا جمع آوری شدند. جهت مشاهده بهتر تزیینات دیواره سلولی اقدام به تمیز کردن دیواره سلولی و تهیه لام دایمی با استفاده از روش Patrick and Reimer شد. در این مطالعه 90 گونه متعلق به 21 جنس از دیاتومه ها شناسایی شد. گونه های با تنوع زیاد در جنسهایCoconeis، Navicula، Diatoma، Cymbella دیده شد.

کلیدواژه‌ها