بررسی امکان پذیری به کارگیری سلول های فتوولتائیک جهت روشنایی معابر در منطقه 22 شهرداری تهران

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی امکان پذیری استفاده از سامانه های روشنائی فتوولتائیک در روشنایی معابر منطقه 22 تهران، سناریوهای مختلفی با 1الی3 عدد مدول خورشیدی 45 واتی برای یک تیر چراغ برق مورد مطالعه قرارگرفت و محاسبات اقتصادی مربوط به هرکدام از انتخاب ها توسط الگوی تحلیل اقتصادی سلول های فتوولتائیک صورت گرفت. در نهایت باتوجه به نـتایج مـحاسبات، تـیر چـراغ بـرقی بـا 3 عـدد مدول خـورشیدی 45 واتی جـهت استفاده بـرای روشنایی پارک و فضاهای سبز و پارکینگ های با وسعت کم پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها