تحلیل نتایج حاصل از سامانه های اندازه گیری مواد رادیو اکتیو هوا توسط آشکارسازهای هسته ای در سازمان انرژی اتمی ایران در سال 1382

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، آلودگی محیطی با در نظر گرفتن عوامل احتمالی که در اندازه گیری ها و محاسبات پرتوزایی هوا دخالت داشته، اندازه گیری و تحلیل شده است. تا بتوان، جهت فعالیت های فعلی و آتی راکتور و همچنین در مراحل تصمیم گیری در طرح افزایش قدرت راکتور راه گشای مناسبی باشد.
در این مطالعه، از فروردین تا اسفند 1382 نمونه برداری و اندازه گیری مواد پرتوزا در هوا ، انجام گرفته است. که اکتیویته هوای محیط اندازه گیری شده است، لذا دریافت حالتهای غیر عادی در ریزش های راکتور و فعالیتهای بعد آن مورد توجه بوده است، در عین حال از آنجایی که مقدار مواد پرتوزا موجود در محیط رابطه مستقیم با عوامل محیطی و شرایط جوی دارد، وضعیت آب و هوایی مقدار این مواد را در هوا تغییر داده است، از اینرو بحث افزایش و کاهش مواد پرتوزا در هوا، در رابطه با شرایط جوی اجتناب ناپذیر است

کلیدواژه‌ها