تاثیر آلاینده های هوای شهر تهران بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان آسکوربات پراکسیداز و کاتالاز و غلظت هیدراتهای کربن محلول در گیاه اسطوخودوس ( Lavandula veraDC ) و رزماری ( Rosmarinus Officinalis L )

نویسندگان

چکیده

در این نوشتار، تغییرات فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان ( آسکوربات پراکسیداز و کاتالاز) و غلظت هیدراتهای کربن محلول در برگهای دو گیاه اسطوخدوس و رزماری، تحت تاثیر آلاینده های جوی مورد بررسی قرار گرفت. از این رو، با بررسی اطلاعات مربوط به ایستگاههای سنجش آلودگی هوای سازمان حفاظت محیط زیست در سطح شهر تهران، ایستگاه های با بیشترین و کمترین مقدار آلودگی، برگزیده، دو گیاه در هر دو ایستگاه کاشته شدند پس از گذشت یک سال، نمونه برداری از برگهای گیاه انجام و مورد مطالعه قرار گرفت به این ترتیب گیاهان از نظر شرایط سنی یکسان بودند.نتایج بررسی نشان داد که، فعالیت آنزیم های مورد نظر در شرایط وجود بیشترین مقدار آلودگی، نسبت به شاهد ( محیط با کمترین مقدار آلودگی) به طور معنی داری افزایش یافت.
اختلاف میانگین غلظت هیدراتهای کربن محلول نیز نسبت به شاهد، افزایش معنی داری داشت

کلیدواژه‌ها