بررسی وضعیت جمع آوری ، دفع یا بازیافت زایدات ساختمانی مطالعه موردی شهر تهران

نویسندگان

چکیده

در شهر تهران روزانه حدود 18596 تن نخاله ساختمانی تولید می شود که کیفیتی ناهمگون و نامناسب دارد . دانش مدیریت مواد زاید جامد، نیاز به آگاهی از چگونگی جمع آوری، بازیافت، دفع و شناخت ترکیبات نخاله های ساختمانی دارد. در این پژوهش ضمن تدوین پرسش نامه، نظرسنجی از مسوولان شهرداری مناطق 22 گانه شهر تهران در زمینه چگونگی جمع آوری، دفع و بازیافت نخاله های ساختمانی انجام گرفته است.
مقدار خاک و نخاله دفع شده در تهران از سال 1373 تا 1382 مجموعا 198، 102، 97 تن برآورد شده، که، مقدار نخاله های دفع شده در سال 1382 در گودهای اطراف تهران در حدود 6787603 تن است.
مقدار خاک و نخاله دفع شده در گود آبعلی در سال 1382، جمعا 4878058 تن است که تعداد سرویس خودرو 531900 در سال بوده است که این رقم 72% از کل آوارهای دفع شده در گودهای اطراف تهران را شامل می شود.
براساس بررسیهای انجام گرفته، مقدار مواد بازیافتی به کل نخاله ها در گود آبعلی در سال 1382 ، 4-10×62/11 درصد بوده است که از مقدار مواد بازیافتی گودآبعلی به کیلوگرم در سال 82 ، بدست آمده است . در راستای توسعه پایدار شهری می توان از مطالعات انجام شده در طراحی بوستان ها، صاف شیبها، محوطه سازی و راهسازی و غیره به عنوان مصالح پرکننده، زهکش و زیرسازی استفاده نمود .
در حال حاضر، ذخیره سازی، جمع آوری و حمل این زایدات، توسط بخش خصوصی صورت می گیرد و نظارت و هدایت آن بر عهده ستاد پاکیزگی و نظافت شهر تهران ؛ که یکی از چندین ستادی سازمان بازیافت است، انجام می شود.
به وجود آوردن روشی سیستماتیک برای جمع آوری، حمل، دفع و بازیافت خاک و نخاله در سطح شهر تهران گامی موثر در پیشبرد اهداف توسعه پایدار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها