هزینه های اجتماعی بخش انرژی

نویسندگان

چکیده

در فرآیندهای اقتصادی تحمیل هزینه های خارجی و خسارت های ناشی از آن امری اجتناب ناپذیر است. یکی از مهمترین مسایلی که موجب تحمیل هزینه های خارجی می شود، آلودگی های محیط زیست است از این رو باید مبالغی برای کنترل این آلودگی صرف شود، بنابراین به دلیل کنترل آلودگی ها و وجود هزینه های خارجی، جامعه متحمل هزینه های اجتماعی خواهد شد.
از آنجایی که بیشترین هزینه اجتماعی بخش انرژی، مربوط به منتشر شدن گازهای گلخانه ایشامل (CO2 ، SO2 ، NOx ) یا غیره است، از این رو این مقاله به بررسی روش های برآورد هزینه های اجتماعی ناشی از این گازها و تجارب سایر کشورها پرداخته است.
بر اساس مطالعات انجام شده، مهمترین روش های مورد استفاده در این زمینه عبارتند از: روش تجزیه و تحلیل هزینه ـ سود، روش هزینه نهایی و تمایل به پرداخت.
با توجه به اینکه، روند تغییر هزینه های اجتماعی بخش انرژی در ایران طی یک دوره 8 ساله، رشدی حدود 139 درصد داشته است، از این رو بومی کردن ضرایب هزینه های اجتماعی در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
در این بین هزینه های تخریب بخش انرژی کشور در سال 1382 معادل 52050 میلیارد ریال بوده که 9/12% آن مربوط به بخش برق است.

کلیدواژه‌ها