حذف فلز کروم موجود در آبها و پسابهای صنعتی به کمک قارچهای مقاوم به فلز کروم

نویسندگان

چکیده

کروم به اشکال گوناگون در خروجی پساب های برخی صنایع وجود دارد و یکی از عوامل آلاینده محیط زیست محسوب می شود . ساز و کار هایی که در جذب فلزات به واسطه میکروارگانیسم ها دخالت دارند ، بسیار پیچیده اند و وابستگی کامل به واکنش های فیزیکو شیمیایی یون فلزی در محلول ، مکان های جذب سلولی و غیره دارند. میکروارگانیسم ها به چرخه مواد غیرآلی در طبیعت کمک می کنند. دراین مقاله، توانایی جذب فلز کروم به کمک قارچ های جداسازی شده از پساب کارخانجات حاوی این فلز تحت شرایط بهینه جذب (طی چندین مرحله نمونه برداری ) مورد بررسی قرارگرفته است . این قارچ ها عبارتند از : فوزاریوم ، پنی سیلیوم ، اسپرژیلوس ، موکور و الترناریا .
در غلظت های پائین یون+6 Cr، عمل جذب به شکل بهتری انجام می شود ، لیکن ظرفیت جذب با افزایش غلظت بیشتر می شود . مقدار جذب فلز کروم به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 540nm و با توجه به تشکیل ترکیب رنگی ، با دی فنیل کاربازید سنجیده شده است. نتایج این مطالعه، نشان می دهد که با استفاده از روش (جذب زیستی) ، می توان میزان +6 Cr موجود در پساب دست ساز را درحضور قارچ های مقاوم، به حد استاندارد رسانده و یا تا حد بسیاراندکی کاهش داد و پساب را برای تخلیه در محیط آماده ساخت .
ظرفیت جذب موکور در این تحقیق 2/60 ، اسپرژیلوس نیجر 2/38 ، اسپرژیلوس با کلنی سبز رنگ (سویه دیگر) 1/35 و آلترناریا 7/34 میلی گرم ،کروم 6 ظرفیتی بر گرم وزن خشک زی توده قارچی برآورد گردیده است . درصد جذب موکورتا غلظت +Cr6 mg/l 150 ، 99/9% و در غلظت های بالاتر (250mg/l) و 1 6 50% اسپرژیلوس تا غلظت mg/l 150 ، 99% و اسپرژیلوس با کلنی سبزرنگ تا غلظت mg/l 100 ، 99/8% و در مقادیر بالاتر mg/l 150 ، 50% ، آلترناریا تا غلظت mg/l100، 2 6 50% ( تحت شرایط t=40 cْ ،120rpm) است .

کلیدواژه‌ها