بررسی آثار بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی انار کرمان و کیفیت آب منطقه با استفاده از نمودارهای تشخیص کیفیت

نویسندگان

چکیده

این تحقیق ، به منظور بررسی اثرات بهره برداری بی رویه از منابع آب زیر زمینی در منطقه انار، واقع در 200 کیلومتری شمال غرب کرمان انجام شده است. نامطلوب شدن آب های زیر زمینی، از بین رفتن پوشش گیاهی، تخریب خاک، پیشروی کویر و نابودی محیط زیست گویای ضرورت انجام چنین تحقیقی بوده اند.

برای انجام این مطالعه، از 50 حلقه چاه آب منطقه، نمونه برداری به روش خوشه ای یک مرحله ای به عمل آمده است. پارامترهای کلسیم، منیزیم، سدیم، کلراید، سولفات، کربنات و بی کربنات، دی اکسید کربن، pH، سختی، هدایت الکتریکی ، نسبت جذب سدیم در نمونه های آب برداشت شده مورد آزمایش ومحاسبه قرار گرفته اند. در مرحله بعد و با توجه به نتایج به دست آمده، منطقه مطالعاتی به سه محدوده کوچک تقسیم شده و آب های هر محدوده نیز از نظر آبیاری و شرب مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های حاصله ، موید غیرقابل مصرف بودن آب های محدوده از نظر کشاورزی و یا شرب هستند

کلیدواژه‌ها