بررسی سیستم بازیافت پلی اتیلن ترفنالات PET به منظور کاهش اثرات زیست محیطی آن

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق ساخت رزین پلی استر سیر نشده (UPR) به وسیله بازیافت شیمیایی گلیکول کافتی در سه مرحله انجام می شود که به ترتیب عبارتند از گلیکول کافت PET با استفاده از پروپیلن گلیکول (PG)، ساخت UPR به وسیله واکنش بس چگالش، حل کردن رزین در استایرن.
برای انجام گلیکول کافت از ضایعات برده PET با وزن مولکولی عددی بین 20000-18000 استفاده شد. شرایط آزمایش در دمای 200oC و زمان 8 ساعت تحت بازروانی و جونیتروژن و کاتالیزور روی استات 5/0% وزنی بود. آزمون های این مرحله شامل اندازه گیری ارزش هیدروکسیل، تعیین گلیکول آزاد و وزن مولکولی میانگین عددی (Mn) می باشد. در مرحله ساخت UPR بوسیله واکنش بس چگالش مالئیک انیدرید و محصولات گلیکولیده استفاده گردید. آزمون های این مرحله نیز شامل ارزش هیدروکسیل، تعیین Mn، تعیین عدد اسیدی نهایی، تعیین نقاط ذوب بودند و در مرحله آخر انحلال رزین ساخته شده در حلال فعال استایرن در دمای 100oC انجام شده و ویسکوزیته نهایی رزین رقیق شده با ویسکوزیته سنج بروکفیلد در دمای 31oC تعیین می گردد.
برای بررسی زمان ژل شدن و دمای گرمادهی از 5/1% متیل اتیلن کتون پروکساید به عنوان آغازگر و 5/0% نفتنات کبالت به عنوان شتاب دهنده استفاده گردید. مقدار استایرن موجود در رزین ها بین 40-30% تنظیم شد. چون تعداد نمونه ها زیاد و آزمون ها نیز زمان بر و پرهزینه بودند از نمونه های5/37 و 50% PET استفاده شد.

کلیدواژه‌ها