اثرات کاربرد سم تری کلوفن با غلظت های مختلف روی رشد لارو و بچه ماهی سفید دریای خزر

نویسندگان

چکیده

سم تری کلروفن یک آفت کش ارگانوفسفره است که در غلظتppm 0.5 تا 1 در رشد و نمو گزینشی زئوپلانکتون هایی مثل روتیفر، که غذای مطلوب لارو ماهی سفید می باشد، از طریق نابود کردن دشمنان روتیفرها یعنی سیکلوپس ها بکار می رود و در پاره ای از موارد برای تسریع نتایج و با مدیریت ناصحیح از غلظت های بالاتر این سم هم استفاده می گردد. 24 تا 48 ساعت پس از کاربرد سم، لاروهای 3 تا 7 روزه ماهی سفید به استخر پرورشی معرفی می شوند.
هدف از این مطالعه برآورد غلظت مناسب سم و زمان مناسب در معرفی لاروها پس از بکار بردن سم تری کلروفن می باشد. اثرات غلظت های صفر (تیمار شاهد)، 5/0، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 و10 ppm و نیز اثر زمانهای متفاوت معرفی لاروها پس از کاربرد سم (24 ، 48 و 72 ساعت) در 22 تیمار و 3 تکرار بر روی رشد لارو و بچه ماهی سفید دریای خزر مورد ارزیابی قرار گرفت.
این مطالعه در انکوباتورهای ویس انجام گردید و در زمانهای ذکر شده لاروهای 3 روزه ماهی سفید به تعداد مساوی به انکوباتورها معرفی شدند. این آزمایش به روش ساکن، بدون استفاده از جریان آب صورت گرفت. پس از 2 روز، لاروها را از انکوباتور خارج کرده و بصورت گروههای جداگانه به حوضچه های توری معرفی گردیدند و هر 14 روز یکبار در طول 8 هفته پرورش بصورت تصادفی تعداد 20 نمونه برداشت شده و مورد بیومتری قرار داده شد.
تجزیه و تحلیل داده ها با آنالیز واریانس یک طرفه(ANOVA ) و با استفاده از نرم افزار آماری SAS انجام شد.
نتایج این بررسی نشان داد که وجود سم تری کلروفن در آب در رشد ماهی موثر است اما بیشترین تاثیر آن در هفته های دوم و هشتم مطالعه می باشد که در آن رشد ماهی کند می گردد و اصولا ماهیان تیمار شاهد(فاقد سم) بیشترین میزان رشد و ماهیان تیمارهایی با غلظت بالای سم، ppm 10، کمترین میزان رشد را دارا بودند.
همچنین نتایج حاصله نشان داد که بهترین زمان در معرفی لاروها به استخر 72 ساعت پس از کاربرد سم می باشد. بدین معنی که پس از ریختن سم به آب استخر و معرفی لاروهای ماهی سفید به این آب با گذشت 72 ساعت پس از اضافه کردن سم، بیشترین میزان رشد بدست می آید که این مساله ممکن است بدلیل شکسته شدن مولکولهای سم تری کلروفن در آب پس از طی این مدت به ترکیباتی با سمیت کمتر باشد.

کلیدواژه‌ها