بررسی عملکرد پرلیت در جذب لکه نفتی از آب دریا

نویسندگان

چکیده

استفاده از جاذبهای صنعتی یکی از روشهای جمع آوری لکه نفتی از آب دریا می باشد، در این مطالعه از چهار نوع پرلیت فرآوری شده انبساط یافته با کد های A o ؛ A1، AH ؛A2 متناسب با درجه انبساط پذیری، سطح ویژه، اندازه دانه بندی، فضای تخلخل آنها و دو نوع نفت خام(نفت خام آسیای میانه و نفت خام ایران) در دو حالت استاتیک و دینامیک در مقیاس آزمایشگاهی استفاده شده است. پرلیت به علت سبکی وزن (دانسیته (40-200 kg/m3 بسیار سریع (درکسری از زمان ) در سطح لکه نفتی پخش شده و روی آن شناور می ماند و به علت تخلخل زیاد( ساختار پرلیت بصورت لایه لایه با فضای تخلخل بیش از 90% می باشد) دارای سرعت نفوذ بالا در جذب نفت است .مطالعات سینیتیکی نشان داد، جذب نفت در لحظات اولیه پخش شدن پرلیت روی لکه نفتی اتفاق می افتد؛ نوعی از پرلیت تحت نام A0 ضمن جذب سریع لکه نفتی به صورت لخته درآمده وجمع آوری آن از روی آب به آسانی انجام پذیر است .ظرفیت جذب پر لیت( (A0 هفت میلی لیتر نفت بازای یک گرم پرلیت می باشد. این نوع پرلیت می تواند تا 25 برابر وزن خود لکه نفتی را به صورت قطرهای معلق در آب (امولیسیون) درآورد تا امکان تجزیه شدن آن توسط میکروارگانیسمها به آسانی فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها