گزارشی از خفاش های جزیره قشم

نویسندگان

چکیده

این مطالعه با هدف شناسایی تنوع گونه ای و پراکنش خفاش ها در جزیره قشم از پاییز1378 الی بهار 1381 انجام گردید در راستای این کار اقامتگاه های (Roosting areas) خفاش ها شناسایی و نمونه برداری با روشهای مختلفی نظیر تور نامریی و تور ماهیگیری و… با کمک افراد محلی صورت گرفت. شناسایی گونه های خفاش بر پایه اندازه گیری صفات ریختی و جمجمه انجام شده و5 گونه خفاش (1 میوه خوار و 4 حشره خوار) شناسایی گردید:
Rousettus aegyptiacus-
Rhinopoma muscatellum-
-Taphozus perforatus
-Asellia tridens
- Pipistrellus pipistrellus
اگرچه وجود خفاش میوه خوار در سالهای بسیار دور از این منطقه گزارش شده بود اما برای اولین بار توسط مولفین مقاله حاضر از قشم صید گردید همچنین 4 گونه خفاش حشره خوار نیز برای اولین بار از این جزیره گزارش می شود.

کلیدواژه‌ها