بررسی کمی و کیفی فاضلاب صنایع غذایی و دارویی تهران بزرگ

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت فاضلاب صنعتی و آلودگیهای زیست محیطی حاصله، 20 واحد صنعتی غذایی و دارویی از بین 77 واحد ( 20% از کل صنایع تهران بزرگ ) بطور تصادفی انتخاب و فاضلاب آنها از نظر کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت. جهت ارزیابی کمی فاضلاب این صنایع میزان آب مصرفی و تولید فاضلاب و جهت ارزیابی کیفی مقدار اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی پنج روزه (BOD5) و کل مواد معلق (TSS) در نظر گرفته شد. 20 صنعت بررسی شده در تحقیق سالیانه 7876346 متر مکعب آب مصرف می نمایند که از این میزان در صنایع مختلف بین 25 تا 95 % و بطور متوسط 69% تبدیل به فاضلاب شده و حجم فاضلاب تولید شده برابر 5454154 متر مکعب در سال می باشد. برای کل صنایع غذایی و دارویی تهران بزرگ مقدار مصرف آب 33/10 میلیون متر مکعب و مقدار کل فاضلاب بالغ بر 5/7 میلیون مترمکعب برآورد می شود. صنایع روغن نباتی، نوشابه سازی، لبنی و دارویی به ترتیب با مصرف 3/36 % ، 3/29% ، 2/14% و 14/7 % از کل آب مصرفی در رده های اول تا چهار قرار دارند . از نظر فاضلاب تولیدی، صنایع نوشابه سازی، روغن نباتی، لبنیاتی و داروسازی به ترتیب با تولید 34% ، 31/30% ، 44/14% و 66/5% فاضلاب در رده های اول تا چهارم قرار دارند.
آلوده ترین فاضلاب تولید شده از نظر مواد آلی مربوط به کارخانجات الکل سازی با BOD5 برابر با 44000mg/L می باشد. میانگین BOD5 برای صنایع بررسی شده بدون احتساب صنعت الکل سازی برابر mg/L 558 بدست آمد. در زمان بررسی 60% صنایع فاقد سیستم تصفیه بوده و تنها در 10 % صنایع ( 2 واحد ) سیستم تصفیه با کارآئی خوب وجود داشت. 30% واحدها دارای تصفیه خانه با راندمان پایین یا بدون کارآئی لازم بودند. بخش عمده فاضلاب این صنایع بدون تصفیه وارد چاههای جذبی یا رودخانه شده و باعث آلودگی منطقه می گردد.

کلیدواژه‌ها