تعیین مدل ریاضی اکسیژن محلول در سیستم لجن فعال سال 1383

نویسندگان

چکیده

هدف از تحقیق پیش بینی غلظت اکسیژن محلول در راکتور لجن فعال می باشد و رابطه ای برای غلظت هوادهی آزمایش شد. در مدلسازی از مدل شماره 1 لجن فعال برای توصیف فرآیندهای زیست – شیمیایی استفاده شد و معادله اکسیژن محلول نیز در معادلات دیفرانسیل مرتبه اول گنجانده شد. همچنین شبیه ساز این مدل در نرم افزار MATLAB نوشته شد. شبیه ساز، برای مدل واقعی تصفیه خانه شهرک قدس، پایلوت آزمایشگاهی و مثالی از یک تصفیه خانه بررسی شد. در پایان، مطابقت مقادیر محاسبه شده توسط نمودار و مقادیر آزمایشگاهی، مدلسازی اکسیژن را روشن ساخت.

کلیدواژه‌ها