بررسی اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر امور معیشتی ، اجتماعی و زیست محیطی

نویسندگان

چکیده

آنچه در برنامه سوم مد نظر دولت قرار گرفته است رسیدن به رشد اقتصادی 5.7 درصدی است. و به این منظور باید انرژی قابل توجهی مصرف نمود. از آنجا که مصرف انرژی در کشور روز به روز افزایش یافته است و از طرفی قیمت حاملهای انرژی بسیار پایین تر از قیمت واقعی آن می باشد. لذا در این مقاله سعی شده تا با ارایه آمار و ارقام اخذ شده از منابع و سازمانهای رسمی نقش حاملهای انرژی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در امور معیشتی مردم در دو بعد ملی و خانوار مورد بررسی قرار گیرد برای رسیدن به این هدف سناریوهای گوناگون افزایش قیمت حاملها، در طول برنامه سوم ارایه گردیده و نیز با ضمیمه کردن یک تحقیق میدانی، از اقشار مختلف مردم نظرخواهی شده است که اکثریت با تاثیرگذاری افزایش قیمت حاملها در زندگی معیشتی و رفاه عمومی موافقند. لکن تاکید پرسش شوندگان بر کنترل اثرات تورمی آن می باشد. در نهایت با کنار هم قرار دادن نتایج حاصله یک جدول تصمیم گیری اراده شده که نتایج مثبت و منفی هر یک از چهار گزینه افزایش قیمت حاملها در آن دیده شده است و نقاط قوت و ضعف و میزان موفقیت هر یک از آنها در طول برنامه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها