بررسی و آنالیز پسمانده های عفونی بیمارستانی در ایران

نویسندگان

چکیده

هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی و آنالیز کمی و کیفی مواد زاید بیمارستانی در کشور می باشد بدین صورت که ابتدا انواع زائدات بیمارستانی و مراکز و بخشهای تولید کننده آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به تعداد بیمراستان و تعداد تخت های فعال موجود در هر استان ، میزان تولید این نوع زائدات برای تمامی استانها جداگانه برای سال 81 برآورد گردید و در نهایت ضمن آنالیز فیزیکی بر حسب نوع جنس ( پلاستیک ، پارچه و ... ) و بر حسب نوع ساختاری مواد ( عفونی ، بیولوژیکی و ... ) میزان تولید مواد زائد بیمارستانی برای سالهای 1378 ( دوره کوتاه مدت ) و 1407 ( دوره بلند مدت ) برآورد گردیده است ...

کلیدواژه‌ها