بررسی و ارزیابی اقتصادی تصفیه انواع فاضلاب تخلیه شونده به رودخانه کارون در محدوده استان خوزستان

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی اقتصادی اجرای تصفیه خانه فاضلابهای شهری، صنعتی و پساب کشاورزی در استان خوزستان می باشد. جهت بررسی اقتصادی از روش هزینه-منفعت استفاده شده است. بدین منظور آمار و اطلاعات لازمه بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، پروژه کاهش آلودگی رودخانه کارون(سازمان حفاظت محیط زیست)، بانک جهانی، برنامه توسعه سازمان ملل(UNDP)، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و شیلات جمع آوری گردید. سپس اثرات آلوده شدن آب بررسی و دسته بندی گردیده و در نهایت میزان منفعت حاصله از تصفیه فاضلابها که با خسارت وارده ناشی از عدم تصفیه آنها می باشد، به میزان 1012* 18/8 ریال محاسبه شد. جهت محاسبه ارزش این منفعت در دوره طرح، با استفاده از روش تنزیل بهره ها، ارزش خالص برای زمان حال در طی دوره طرح ده ساله به میزان1012* 12/30 ریال محاسبه گردید. در حالی که هزینه محاسبه شده جهت تاسیس و بهره برداری از انواع تصفیه خانه های فاضلاب 1012* 9 ریال می باشد. با توجه به مطالب مطروحه، سود خالص معادل 1012* 12/21 ریال و نرخ سود 235 درصد به دست آمده است. از آنجا که نرخ سود اجرای این طرح حدود ده برابر نرخ بهره محاسبه شده است، تصفیه انواع فاضلابهای ورودی به کارون ضروری بوده و از لحاظ اقتصادی نیز دارای توجیه قابل ملاحظه ای می باشد.

کلیدواژه‌ها