تصفیه پساب های حاصل از شستشوی شیمیایی نیروگاه های حرارتی ایران

نویسندگان

چکیده

نیروگاههای تولید برق بدلیل مصرف زیاد آب و نیز آلودگیهای مربوطه یکی از پرجنجال ترین صنایع در زمینه آلوده سازی محیط زیست به شمار می روند . پساب این صنعت حاوی فلزات سنگین از قبیل آهن ، وا نادیم ، نیکل ، مس ، سرب و کرم می باشد که در صورت ورود به محیط زیست اثرات زیانباری برای انسان و دیگر موجودات زنده دارند و بعضاً موجب مرگ و میر می گردند .

در این تحقیق روش فنی و اقتصادی تصفیه پسابهای حاصل از شستشوی شیمیایی نیروگاههای حرارتی و کاهش مقدار فلزات سنگین موجود در این پسابها ( به طور ویژه پساب نیروگاه سهند تبریز ) مطابق با استانداردهای موجود مورد بررسی قرار گرفت.

حذف فلزات سنگین با استفاده از روش ترسیب شیمیایی یکی از روشهای اقتصادی کاربردی در تصفیه خانه های پساب های نیروگاههای حرارتی می باشد . یکی از مشکلات این روش تعیین محدوده pH مناسب جهت تشکیل رسوب هیدروکسید کلیه فلزات سنگین موجود در پساب می باشد . بنابراین در این تحقیق برای حذف فلزات سنگین از روش تغییر pHو فرآیند انعقاد و لخته سازی در pH های 8 ، 9 و 10 استفاده گردید ، تا بهترین pH و بهترین ماده منعقد کننده جهت حذف فلزات سنگین موجود در پساب در یک مخزن و به طور همزمان معین گردد.

پساب های بخش های مختلف نیروگاه به طور سنتتیک و با استفاده از نمک های فلزات سنگین ، آمونیاک ، نیترات سدیم ، اسید کلریدریک و ... ساخته شد .

در پساب های ساخته شده فقط پساب پیش گرمکن هوا و پساب سمی اسید شویی بویلر حاوی فلزات سنگین می باشند . بنابراین pH این دو پساب با استفاده از سود سوز آور 50% به pH های 8 ، 9 و 10 افزایش داده شد . با انجام آزمایش جذب اتمی بر روی نمونه ها مشخص گردید که بیشترین درصد حذف فلزات سنگین در پساب پیش گرمکن هوا در 9 = pH و در پساب اسید شویی بویلر در 8 = pH حاصل می گردد.

به منظور حذف بیشتر فلزات سنگین و رساندن غلظت آنها به حد قابل قبول استاندارد تخلیه فاضلابهای سازمان محیط زیست ایران با استفاده از فرآیند انعقاد و لخته سازی با سه ماده منعقد کننده کلرید فریک ، سولفات آهن و آلـوم و با 4 غلظت 25، 50، 75 و 100 میلیگرم در لیتر ، آزمایش ادامه داده شد . در پساب پیش گرمکن هوا بیشترین درصد حذف فلزات سنگین با اضافه کردن آلوم با غلظت mg/lit 25 حاصل گردید . با شرایط یاد شده میزان درصد حذف آهن ، وانادیم ، نیکل و مس به ترتیب برابر 98/99% ، 21/97% ، 94/99% ، 38/99% حاصل شد.

در پساب شیمیایی اسیدشوئی بویلر ، پس از انجام انعقاد و لخته سازی بیشترین درصد حذف فلزات سنگین با اضافه کردن آلوم با غلظت mg/lit 50 حاصل گردید . با شرایط یاد شده میزان درصد حذف آهن برابر 98/99% بدست آمد.

کلیدواژه‌ها