تعیین LC50 96h دو سم ساترن (علف کش) و مالاتیون (حشره کش) بر روی بچه ماهی تاسماهی ایرانی

نویسندگان

چکیده

در سال 1382 اثرات، دو سم ساترن 50% (علف کش) و مالاتیون 57 درصد (حشره کش) بر روی بچه ماهیان تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus، 1897) 3-1 گرمی مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور سمیت حاد این سموم بر مرگ و میر بچه ماهیان تاسماهی ایرانی جهت تعیین غلظت کشنده طی چهار روز (LC50 96h) مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش براساس روش استاندارد و به صورت ساکن انجام شد. در طول آزمایش پارامترهای آب از قبیل PH و سختی اندازه گیری شدند که به ترتیب 7-6.5 و 23 میلی گرم در لیتر بود. ضمن اینکه دمای آب مورد آزمایش 1±25 درجه سانتیگراد و اکسیژن محلول هم بالای 7 میلی گرم در لیتر اندازه گیری شد.
براساس نتایج به دست آمده LC50 96h سم ساترن و مالاتیون بر روی بچه ماهیان تاسماهی ایرانی به ترتیب 0.0007 میلی گرم در لیتر و 10 میلی گرم در لیتر محاسبه گردید. در ادامه حداکثر غلظت مجاز سموم ساترن و مالاتیون بر روی بچه ماهیان تاسماهی ایرانی به ترتیب 0.0007 و 1 میلی گرم در لیتر تعیین شد. در پایان براساس جدول استاندارد از نظر سمیت بر بچه ماهیان مورد آزمایش قرار گرفته، سم ساترن در درجه خیلی سمی و سم مالاتیون در درجه سمی متوسط قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها